stockWERK, fotolia.com, #33698604

Komornik i jego prawa


Zabrany samochód, zajęte mieszkanie, odebrany telewizor. Wizja z sennych koszmarów czy efekt działań komornika? To, co należy do jego praw, określone zostało w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 z póżn. zm.). Komornicy posiadają status funkcjonariuszy publicznych. Ich prace są związane z działaniami sądów rejonowych. Czym się zajmują i co obejmują ich prawa, a co poza nie wykracza?

 

Obowiązki komornika

Komornik ma przede wszystkim obowiązek:

  • wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne,
  • zabezpieczenia roszczeń,
  • wykonywania innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych (o ile można je wykonać bez klauzuli), które wydane zostały w oparciu o odrębne przepisy,
  • sporządzania protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania sądowego albo przed wydaniem orzeczenia,
  • doręczania zainteresowanym zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz zażaleń za potwierdzeniem odbioru i z oznaczeniem daty,
  • sprawowania nadzoru nad publicznymi licytacjami, które są dobrowolnie organizowane (o ile organizator licytacji wyrazi chęć obecności osoby nadzorującej),
  • weryfikowania istnienia, a także treści tytułów wykonawczych, które zostały wydane w postępowaniach elektronicznych,
  • na zlecenie wierzyciela komornik ma za zadanie poszukiwanie majątku dłużnika,
  • zabezpieczania spadków oraz sporządzania inwentarza po spadkodawcy.

 

Co jeszcze należy do obowiązków komornika?

Komornik, który posiada tytuł wykonawczy, może wejść do mieszkania dłużnika – ten jest bowiem zobowiązany wpuścić go. Jeśli komornik nie zostałby wpuszczony, ma prawo podjąć decyzję o przymusowym otwarci drzwi i przesłuchaniu mieszkania. Oczywiście pomaga mu w tym policja – często wiąże się to np. z wyważeniem drzwi. Przeważnie egzekucję prowadzi się z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, ale także z ruchomości (tu głównie zabierane są samochody, sprzęt RTV i AGD, biżuteria i inne), nieruchomości (przeważnie domy, mieszkania oraz działki). To, co zajmie komornik, jest najczęściej sprzedawane na publicznych licytacjach. Uzyskane kwoty mają zostać przejęte przez wierzyciela – zaspokoją jego roszczenia, a oprócz tego zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzekucji.

 

Co może, a czego nie może zająć komornik?

Zgodnie z prawem egzekucję można przeprowadzić na wszystkich rzeczach, które dłużnik posiada. Jednak nie zawsze oznacza to, że jest on ich właścicielem. Taką rzecz komornik ma prawo zająć, jednak w protokole powinien umieścić specjalną wzmiankę w tej kwestii (o ile pojawi się takie żądanie). Jeśli okazałoby się, że podczas egzekucji naruszone zostały prawa dłużnika lub innych osób, można wówczas dochodzić swoich racji w sądzie. Co ważna, komornik nie może przejąć rzeczy, które dłużnik oddał innym, chyba że przyznają one, że są to jego rzeczy i wyrażą zgodę na przejęcie ich.

 

Wszystkie osoby, które poszukują porad prawnych od adwokata z Warszawy, np. w sprawie rozwodu, zachęcam do zadawania pytań, również online.

Kancelaria-Kaliciński

Kancelaria-Kaliciński

Zostaw komentarz