kwanchaift, fotolia.com, #118228263

Odroczenie wykonania kary


Wydawać by się mogło, że prawomocny wyrok nakładający na oskarżonego karę pozbawienia wolności powinien być wykonany ze skutkiem natychmiastowym, jednak polskie prawo przewiduje odstępstwo od tej reguły. Jedną z instytucji, z której może skorzystać skazany, jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, które można interpretować jako odsunięcie w czasie konieczności odbycia kary.

Przesłanki umożliwiające odroczenia wykonania kary

Sąd może przychylić się do wniosku skazanego o odroczenie wykonania kary tylko w określonych przypadkach. To sytuacje, które w przypadku niezwłocznego pozbawienia wolności spowodowałyby zbyt drastyczne konsekwencje dla skazanego lub jego rodziny. Do przesłanek umożliwiających ubieganie się o odroczenie wykonania kary kwalifikują się następujące okoliczności:

  • choroba psychiczna, która uniemożliwia odbycie kary,
  • inna ciężka choroba, która uniemożliwia odbycie kary,
  • ciąża,
  • samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • wystąpienie wobec skazanego lub jego rodzinny ciężkich konsekwencji pozbawienia wolności.

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której sąd może orzec odroczenie wykonania kary i nie jest ona uzależniona od wymienionych wyżej przesłanek. Mianowicie, jeżeli liczba skazanych znajdujących się w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów, wówczas sąd może powołać się na Art. 151 §2 k.k.w. i odroczyć karę.

Na jaki okres może być odroczona kara pozbawienia wolności?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres korzystania z tej instytucji nie może przekroczyć jednego roku lub trzech lat w przypadku, gdy odroczenie dotyczy kobiety ciężarnej lub osoby, która samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem.

W trakcie trwania odroczenia sąd może zobligować skazanego do określonych czynności, takich jak znalezienie pracy zarobkowej, regularne wizyty we wskazanej jednostce policji bądź poddanie się odpowiedniej terapii. Należy mieć na uwadze, że sąd w każdej chwili może odwołać odroczenie. Taka sytuacja może nastąpić następujących przypadkach:

  • ustanie przyczyny, dla której zostało udzielone odroczenie,
  • skazany narusza porządek prawny,
  • skazany nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków,
  • skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone.

Jak ubiegać się o odroczenie wykonania kary?

Skazany może ubiegać się o odroczenie wykonania kary poprzez złożenie stosownego wniosku, który jest następnie rozpatrywany przez sąd wydający wyrok skazujący w pierwszej instancji. Konieczne jest również zawarcie uzasadnienia oraz uiszczenie opłaty w wysokości 80 złotych.

Kamil Kaliciński

Kamil Kaliciński

Zostaw komentarz