Prawa Osoby Zatrzymanej


Mając na uwadze obecną sytuację, w szczególności w związku z licznymi protestami, pragniemy przypomnieć Państwu o prawach osoby zatrzymanej.

Zgodnie z art. 244 § 1 KPK Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo a zachodzi obawa ukrycia się , ucieczki czy też zatarcia śladów przestępstwa.

Zatrzymania można dokonać w tym trybie także wówczas, gdy nie da się ustalić tożsamości osoby podejrzanej albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko niej postępowania w trybie przyspieszonym.

Natomiast w sytuacji ujęcia osoby podejrzanej na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, gdy zaistnieją przesłanki do rozpoznania sprawy w trybie przyspieszonym nie jest konieczne spełnienie przesłanek w postaci obawy ucieczki, ukrycia się, zatarcia śladów przestępstwa czy też braku możliwości ustalenia tożsamości.

Organ dokonujący zatrzymania ma obowiązek natychmiast poinformować osobę zatrzymaną o przyczynach tej czynności procesowej oraz o przysługujących mu prawach i podać podstawę prawną.

Do najważniejszych praw osoby zatrzymanej należy prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Policja powinna umożliwić kontakt z obrońcą, w tym bezpośrednią z nim rozmowę.

Do kolejnych praw osoby zatrzymanej należą:

Prawo do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, prawo dostępu do pierwszej pomocy medycznej, a także do możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli zatrzymany  nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim.

Co ważne osoba zatrzymana ma prawo otrzymać również odpis protokołu zatrzymania, który niezwłocznie należy sprawdzić pod kątem prawidłowości.

Na żądanie zatrzymanego organ dokonujący tej czynności procesowej bezzwłocznie zawiadamia osobę najbliższą dla zatrzymanego lub inną przez niego wskazaną. Podkreślenia wymaga, że czynność ta dokonywana jest na żądanie, dlatego w sytuacji zatrzymania pamiętajmy o swoich prawach i nie bójmy się z nich korzystać.

Kancelaria Kaliciński

Kancelaria Kaliciński

Zostaw komentarz